Dodano produkt do koszyka

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu

Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Pobierz fragment

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem kompleksowego podręcznika z dziedziny analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autorzy uwzględnili w nim najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie oraz stosowane w praktyce standardy, modele i metody pracy.

Książka zawiera odniesienia do:
• zarządzania wartością,
• międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i ustawy o rachunkowości,
• finansowania projektów inwestycyjnych ze środków UE oraz finansowania start-upów.

Omówione narzędzia analizy finansowej umożliwiają wielopłaszczyznowe podejście do problemów pojawiających się w praktyce. Przedstawione rozważania są ukierunkowane na przedsiębiorstwa różnej wielkości oraz znajdujące się na różnych etapach rozwoju.
Książka została napisana z myślą o studentach wyższych szkół ekonomicznych, uniwersytetów, politechnik i akademii rolniczych jako podręcznik do przedmiotów takich jak: Analiza ekonomiczna, Analiza finansowa, Analiza przedsiębiorstw, Finanse przedsiębiorstw, Analiza sprawozdań finansowych. Jest to również cenne źródło wiedzy dla studentów studiów podyplomowych na kierunkach Analiza finansowa, Kondycja finansowa przedsiębiorstwa, Analityk finansowy. Będzie także wsparciem w codziennych obowiązkach dla praktyków, przedsiębiorców i menedżerów finansowych.

Cena: 69.00 zł 60.00

ebook

Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Tytuł
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Podtytuł
Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu
Autorzy
Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-19533-5
Rok wydania
2017 Warszawa
Wydanie
2
Liczba stron
460
Format
mobi, epub
Spis treści
Od autorów 11

1. Zarys analizy finansowej 13
1.1. Zakres stosowania analizy finansowej 15
1.2. Istota analizy finansowej 17
1.3. Źródła informacji finansowej 19

2. Analiza procesu podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie 23
2.1. Istota decyzji i procesu podejmowania decyzji 25
2.2. Obszary decyzyjne w procesie tworzenia wartości 27
2.3. Fazy procesu podejmowania decyzji 29
2.4. Warunki podejmowania decyzji 30
2.5. Ryzyko a podejmowane decyzje 35
2.6. Analiza procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie 37
2.6.1. Etap I – definiowanie celu analizy 38
2.6.2. Etap II – rozpoznanie problemu i identyfikacja możliwych rozwiązań 40
2.6.3. Etap III – ocena źródeł informacji i weryfikacja kryteriów podejmowanej decyzji 41
2.6.4. Etap IV – ocena informacji i możliwych różnych opcji decyzji 41
2.6.5. Etap V – analiza podjętych decyzji i ich wdrożenia 42
2.6.6. Etap VI – monitorowanie efektów decyzji i ocena podjętych decyzji 42

3. Analiza sprawozdań finansowych 45
3.1. Standardy rachunkowości 47
3.2. Struktura sprawozdań finansowych 49
3.3. Bilans 54
3.3.1. Analiza bilansu 55
3.3.1.1. Aktywa 58
3.3.1.2. Pasywa 59
3.3.2. Analiza struktury bilansu 60
3.3.3. Analiza dynamiki zmian wartości bilansowych 64
3.3.4. Analiza przepływów funduszy 68
3.4. Analiza rachunku zysków i strat 73
3.4.1. Analiza rachunku zysków i strat w układach porównawczym i kalkulacyjnym 73
3.4.2. Analiza struktury rachunku zysków i strat 78
3.4.3. Analiza dynamiki rachunku zysków i strat 79
3.5. Rachunek przepływów pieniężnych 81
3.6. Zestawienie zmian w kapitale własnym 87
3.7. Informacja dodatkowa 88

4. Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa 91
4.1. Wskaźniki płynności finansowej 95
4.1.1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 95
4.1.2. Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej 99
4.1.3. Wskaźnik płynności środków pieniężnych 103
4.1.4. Interpretacja wskaźników płynności finansowej 104
4.1.5. Wpływ struktury finansowania na interpretację wskaźników płynności finansowej 105
4.2. Wskaźniki sprawności działania (aktywności) 107
4.2.1. Cykl inkasa należności 108
4.2.2. Wskaźnik zapasów w dniach 111
4.2.3. Wskaźnik płatności zobowiązań w dniach 112
4.2.4. Cykl konwersji gotówki w dniach 113
4.2.5. Wskaźniki rotacji aktywów 115
4.3. Wskaźniki struktury finansowania 118
4.3.1. Wskaźnik zadłużenia 118
4.3.2. Wskaźnik struktury kapitału 119
4.3.3. Mnożnik kapitału własnego 119
4.3.4. Udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu 120
4.3.5. Wskaźnik zdolności do spłaty odsetek 121
4.4. Wskaźniki rentowności 122
4.4.1. Marża zysku netto 122
4.4.2. Wskaźnik rentowności aktywów 123
4.4.3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego 125
4.4.4. Wskaźnik rentowności kapitału zaangażowanego 126
4.5. Wzajemne relacje między wskaźnikami finansowymi 127
4.6. Wskaźniki rynków kapitałowych 129
4.6.1. Wskaźnik zysku na jedną akcję 129
4.6.2. Wskaźnik cena/zysk 130
4.6.3. Wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej 130
4.6.4. Wartość (wolumen) obrotu 131
4.6.5. Wskaźnik stopy dywidendy 132
4.7. Model Du Ponta 132
4.7.1. Analiza nośników wartości 135

5. Wykorzystanie dźwigni w planowaniu zysku i ocenie ryzyka 137
5.1. Rodzaje dźwigni 139
5.2. Dźwignia operacyjna 142
5.3. Dźwignia finansowa 145
5.4. Dźwignia łączna 146
5.5. Zastosowanie dźwigni przy planowaniu zysku 148
5.6. Analiza progu rentowności a dźwignia operacyjna 151
5.7. Dźwignia finansowa a rentowność kapitału własnego 154
5.8. Wybór sposobu finansowania a ryzyko finansowe 157

6. Model zrównoważonego wzrostu 165
6.1. Znaczenie wzrostu i rozwoju 168
6.2. Stopy wzrostu przedsięwzięcia i ich znaczenie w decyzjach strategicznych 173
6.3. Wzrost przedsiębiorstwa i jego potrzeby finansowe 179
6.4. Wzrost zrównoważony jako punkt wyjścia 181
6.5. Wykorzystanie modelu symulacyjnego w planowaniu 184

7. Prognozowanie 189
7.1. Prognoza przychodów 193
7.1.1. Prognoza przychodów na podstawie danych historycznych 193
7.1.2. Prognoza sprzedaży na podstawie danych wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstwa 199
7.1.3. Prognoza sprzedaży nowego produktu 200
7.1.4. Prognozy analityków 202
7.2. Prognozowanie EBIT 203
7.3. Podatek dochodowy 206
7.4. Prognozowanie kapitału obrotowego netto 207
7.5. Prognozowanie wydatków inwestycyjnych 208
7.6. Prognozowanie amortyzacji 209
7.7. Prognozy i rzeczywistość – kontrola wyników 210

8. Strategia finansowa i strategia finansowania 213
8.1. Cel przedsiębiorstwa 215
8.2. Mierniki i wskaźniki realizacji celu przedsiębiorstwa 218
8.2.1. Ekonomiczna wartość dodana 219
8.2.2. Rynkowa wartość dodana 220
8.2.3. Indeks tworzenia wartości 221
8.2.4. Wady miar wartości 222
8.3. Strategia finansowa przedsiębiorstwa 224
8.4. Strategia finansowania przedsiębiorstwa 226
8.5. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto 229
8.6. Strategia a kontrola budżetowa 237
8.7. Strategia przedsiębiorstwa i model Du Ponta wyjaśniający jej formułowanie 237
8.8. Dźwignia aktywów 239
8.9. Zarządzanie pasywami 240
8.10. Zarządzanie relacjami aktywów i pasywów 242

9. Struktura kapitału w teorii finansów i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem 245
9.1. Pojęcie kapitału i struktury kapitału 247
9.2. Oczekiwana zyskowność kapitału 251
9.3. Struktura kapitału – zakres analizy finansowej 253
9.4. Teoria M&M – struktura kapitału i jej wpływ na wartość spółki 255
9.4.1. Przypadek gospodarki bez podatków 256
9.4.2. Przypadek gospodarki stosującej podatki 257
9.5. Optymalna struktura kapitału – jej rola i znaczenie 259
9.6. Czynniki kształtujące docelową strukturę kapitału 260
9.7. Teoria substytucji i teoria hierarchii źródeł finansowania 262
9.8. Dlaczego analizuje się strukturę kapitału? 264

10. Wartość pieniądza w czasie 267
10.1. Wartość przyszła przy jednorazowej wpłacie kapitału 269
10.2. Wartość zaktualizowana w analizie inwestycji finansowych 274
10.3. Wycena strumienia dochodów pieniężnych 277

11. Metody oceny inwestycji rzeczowych 281
11.1. Kryterium wyboru projektu i przedsięwzięcia inwestycyjnego 283
11.2. Metody oceny projektów 284
11.2.1. Metody proste 284
11.2.2. Metody dyskontowe 287
11.3. Specyfika oceny przedsięwzięcia finansowego ze środków Unii Europejskiej 293

12. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa 299
12.1. Podstawy wyceny inwestycji finansowych 301
12.2. Stopa zwrotu i wartość papieru wartościowego 303
12.3. Wycena obligacji 304
12.4. Wycena akcji 309
12.4.1. Wycena akcji uprzywilejowanych 309
12.4.2. Wycena akcji zwykłych 310
12.5. Pomiar ryzyka i dochodu 312
12.6. Metody oceny opłacalności inwestycji finansowych 314
12.7. Decyzje inwestycyjne a tworzenie wartości przedsiębiorstwa 318

13. Modele stosowane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 323
13.1. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy 326
13.2. Ryzyko 327
13.3. Stopa zwrotu a ryzyko 330
13.4. Portfel aktywów 332
13.4.1. Teoria portfela 333
13.4.2. Podejmowanie decyzji o wyborze portfela na podstawie kryterium dominacji 335
13.4.3. Korelacja stóp zwrotu z akcji 336
13.5. Model wyceny aktywów kapitałowych 337
13.6. Teoria arbitrażu cenowego 339
13.7. Efektywny rynek i efektywność rynku 340
13.8. Sekurytyzacja – nowa forma finansowania przedsiębiorstwa 344

14. Analiza kosztu kapitału 347
14.1. Koszt kapitału i jego oszacowanie 349
14.2. Średni ważony koszt kapitału 351

15. Wycena przedsiębiorstw 361
15.1. Kapitalizacja spółki giełdowej 363
15.2. Analiza techniczna i analiza fundamentalna 364
15.3. Metody wyceny 365
15.3.1. Metoda wyceny aktywów 366
15.3.2. Metoda porównawcza 366
15.3.3. Metoda DCF 374
15.3.4. Metoda wyceny opcji 388
15.4. Korekty wyceny 391

16. Fuzje i przejęcia – połączenia jednostek 393
16.1. Rodzaje przejęć 397
16.2. Kryteria przejęć 399
16.3. Analiza i prognozy finansowe w ocenie kandydata do przejęcia 401
16.4. Podstawowe formy przejęć 403
16.4.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 404
16.4.2. Łączenie się spółek handlowych 406
16.5. Potencjalne korzyści z przejęcia 413
16.6. Źródła efektu synergii 415
16.7. Wartość zaktualizowana netto w ocenie finansowej przejęć 416
16.8. Wycena przedsiębiorstwa przy przejęciach 418
16.9. Transakcje wspomagane dźwignią 419
16.10. Warunki finansowania przejęć 422

17. Analiza nowych przedsięwzięć 425
17.1. Dynamika rozwoju 428
17.2. Źródła finansowania i nowe modele biznesu 430
17.3. Szacowanie zapotrzebowania na finansowanie 432
17.4. Dlaczego warto analizować nowe przedsięwzięcia 436

Załączniki 437
Literatura 441
Indeks 451
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

510906629 pon.-pt. 9-16
biuro@ebook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.