Dodano produkt do koszyka

Beton i jego technologie

Beton i jego technologie

Zygmunt Jamroży

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Pobierz fragment

Wznowienie znakomitego opracowania na temat technologii betonu, uwzgledniającego normę PN-EN 206-1.

W książce omówiono podstawowe zagadnienia związane z betonem – materiałem budowlanym, podlegającym ciągłemu udoskonalaniu i modyfikacji składu oraz technologii. Książka o charakterze praktycznym, uwzględniająca najważniejsze osiągnięcia z zakresu technologii betonu i obowiązujące przepisy normowe. Autor wykorzystał informacje uzyskane podczas wyjazdów do Belgii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, byłej Czechosłowacji, Afryki Zachodniej i USA.

Książka przeznaczona dla studentów i wykładowców wydziałów budowlanych wyższych uczelni technicznych oraz dla inżynierów praktyków.

Cena: 79.00 zł 69.00

ebook

Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Tytuł
Beton i jego technologie
Autor
Zygmunt Jamroży
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-011-8210-6
Rok wydania
2015 Warszawa
Wydanie
4
Liczba stron
508
Format
pdf
Spis treści
Przedmowa XV Przedmowa do wydania trzeciego XVI Symbole i skróty 2 1. Wprowadzenie 4 1.1. Rys historyczny rozwoju betonu 5 1.2. Ważniejsze określenia 8 1.3. Postępowanie w robotach betonowych 8 1.4. Zasadniczy podział betonów 9 1.4.1. Podział ze względu na gęstość objętościową (ρ0) 9 1.4.2. Podział ze względu na przeznaczenie w konstrukcji 9 1.4.3. Podział ze względu na technologiczne warunki pracy 10 1.4.4. Podział ze względu na miejsce urabiania mieszanki 10 1.4.5. Nazwy betonów 10 2. Spoiwo 11 2.1. Pojęcie spoiwa 11 2.2. Rodzaje spoiw 11 2.2.1. Spoiwa powietrzne 11 2.2.2. Spoiwa hydrauliczne 11 2.2.3. Spoiwa żywiczne 12 2.2.4. Spoiwa bitumiczne 12 2.3. Dodatki do cementu 12 2.4. Cement 16 2.4.1. Uwagi wstępne 16 2.4.2. Charakterystyka chemiczna cementu 17 2.4.3. Znaczenie składu chemicznego cementu 18 2.4.4. Postępowanie w praktyce przy wyborze cementu 19 2.4.5. Podział cementów 20 2.4.6. Skład chemiczny cementów powszechnego użytku 20 2.5. Cement portlandzki – CEM 1 24 2.6. Cementy z grupy CEM II (portlandzkie mieszane) 28 2.7. Cement hutniczy – CEM III 28 2.8. Cement pucolanowy – CEM IV i wieloskładnikowy – CEM V 29 2.9. Właściwości cementów powszechnego użytku 29 2.10. Cement szybkotwardniejący 32 2.11. Cement portlandzki szybkowiążący 32 2.12. Cement belitowy 33 2.13. Cement niskokaloryczny 33 2.14. Cement wysokoalkaliczny 33 2.15. Cement do budowy mostów 33 2.16. Cement do budowy dróg 34 2.17. Cement hydrotechniczny 34 2.18. Cement dla górnictwa 34 2.19. Cement wiertniczy 35 2.20. Cement biały i cementy innych kolorów 35 2.21. Cement plastyfikowany 35 2.22. Cement hydrofobowy 36 2.23. Cement siarczanowo-żużlowy 36 2.24. Cement ekspansywny 36 2.25. Cement glinowy 37 2.26. Cement bezgipsowy 38 2.27. Starzenie się cementów 38 2.28. Transport cementu 40 2.29. Przechowywanie cementu 40 3. Zaczyn cementowy 43 3.1. Opis ogólny 43 3.2. Właściwości reologiczne zaczynu 43 3.3. Proces dojrzewania zaczynu cementowego 45 3.4. Stopień i zakres hydratacji ziaren cementowych 53 3.5. Struktura stwardniałego zaczynu cementowego 56 3.6. Ciepło hydratacji 62 3.7. Wpływ miałkości, temperatury i wilgotności na proces dojrzewania 63 3.8. Kształtowanie się fizykochemicznych właściwości zaczynu w miarę jego dojrzewania 65 3.9. Odkształcalność 65 3.9.1. Skurcz wewnętrzny 66 3.9.2. Skurcz zewnętrzny 66 3.9.3. Odkształcalność termiczna 68 3.9.4. Odkształcenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych 68 3.10. Charakterystyka i celowość badania cementu 69 3.10.1. Właściwości przewidziane do badań 69 3.10.2. Czas wiązania 70 3.10.3. Zmiana objętości 70 3.10.4. Stopień rozdrobnienia 71 3.10.5. Skurcz 72 3.10.6. Wytrzymałość na ściskanie 72 3.10.7. Cement zwietrzały – ocena i postępowanie 74 3.10.8. Fałszywe wiązanie 75 3.11. Podsumowująca analiza właściwości zaczynu 75 4. Kruszywo 79 4.1. Kruszywo jako składnik betonu 79 4.2. Podział kruszyw 79 4.3. Określenie ważniejszych nazw i pojęć 83 4.4. Powstawanie ziaren 85 4.5. Charakterystyka ziaren kruszywa 86 4.6. Rodzaje skał, z których pochodzi kruszywo do betonów zwykłych 90 4.7. Ogólna charakterystyka skał 90 4.8. Właściwości fizyczne skał 91 4.9. Szczególne cechy skał 95 4.10. Wymagania techniczne dla kruszyw do betonu 97 4.11. Wymagania wobec kruszyw łamanych 102 4.12. Granulometryczna charakterystyka kruszyw 103 4.12.1. Ważniejsze pojęcia 103 4.12.2. Wymagania normy 104 4.12.3. Optymalne uziarnienie 104 4.12.4. Krzywa uziarnienia 106 4.12.5. Ograniczenie największej średnicy ziaren kruszywa 108 4.12.6. Sporządzenie krzywej uziarnienia 108 4.12.7. Sposoby doboru uziarnienia 109 4.12.8. Granice krzywych przesiewu 114 4.12.9. Dobór uziarnienia metodą kolejnych przybliżeń (iteracji) 116 4.12.10. Szczególne przypadki komponowania kruszyw 121 4.12.11. Powierzchnia właściwa kruszywa 123 4.13. Produkcja kruszywa skalnego 125 4.13.1. Produkcja kruszywa naturalnego 125 4.13.2. Produkcja kruszywa łamanego 126 4.13.3. Produkcja kruszywa betonowego (z recyklingu) 126 4.14. Transport kruszywa 126 4.15. Składowanie kruszywa 126 4.16. Istota badań kruszyw skalnych 127 5. Woda zarobowa 131 5.1. Warunki dopuszczenia wody do zarabiania betonu 131 5.2. Ilość wody zarobowej 132 5.3. Wodożądność składników betonu 133 5.4. Woda w stosie kruszywa 134 5.5. Doświadczalne wyznaczenie wodożądności kruszywa 137 6. Właściwości mieszanki betonowej 139 6.1. Ogólna charakterystyka 139 6.2. Właściwości mieszanki betonowej 141 6.2.1. Urabialność 142 6.2.2. Konsystencja 144 6.2.3. Zdolność do zagęszczania 147 6.2.4. Uwagi dodatkowe 148 7. Wytrzymałość na ściskanie – podstawowa cecha betonu zwykłego 153 7.1. Określenia 153 7.2. Warunki wykonywania 154 7.3. Warunki dojrzewania 154 7.4. Klasa betonu 156 7.5. Wytrzymałość charakterystyczna fck 157 7.6. Wytrzymałość średnia 157 7.7. Współzależność wytrzymałości charakterystycznej i średniej 159 7.8. Ustalanie wytrzymałości średniej w celu zaprojektowania założonej klasy betonu 159 7.9. Związek pomiędzy wytrzymałością średnią a składem betonu 160 7.10. Optymalna ilość zaczynu 161 7.11. Dodatkowe informacje 163 8. Wprowadzenie do projektowania betonu zwykłego 167 8.1. Podstawowe określenia 167 8.2. Podział betonu zwykłego na grupy projektowania 167 8.3. Określenie dobrze zaprojektowanego betonu 168 8.4. Tok postępowania przy projektowaniu betonu 169 8.5. Dobór konsystencji 170 8.6. Dobór rodzaju cementu 170 8.7. Dobór rodzaju kruszywa 171 8.8. Badania przydatności i cech charakterystycznych składników 172 8.9. Graniczne ilości cementu 172 8.10. Podstawa projektowania ilości składników 172 8.11. Klasyfikacja metod projektowania 173 9. Projektowanie składu betonu klas ≤ C20/25 175 9.1. Metody obliczeniowe 175 9.1.1. Metody trzech równań 175 9.1.2. Metoda B. Bukowskiego 175 9.1.3. Metoda T. Kluza–K. Eymana 178 9.1.4. Metody czterech równań 180 9.1.5. Metoda punktu piaskowego 180 9.1.6. Metoda dwustopniowego otulenia W. Paszkowskiego 181 9.1.7. Metoda dwustopniowego otulenia według B. Kopycińskiego 184 9.1.8. Metoda dwustopniowego przepełnienia B. Kopycińskiego 187 9.2. Metody doświadczalne 192 9.2.1. Idea metod 192 9.2.2. Metoda znanego zaczynu 192 9.3. Szczególne sposoby projektowania 194 9.3.1. Projektowanie według „recepty podanej graficznie” 194 9.3.2. Projektowanie według „recepty podanej tabelarycznie” 199 9.3.3. Projektowanie ze wspomaganiem komputerowym 199 9.4. Sprawdzenie zaprojektowanego składu betonu 200 9.5. Uwzględnienie w projektowaniu betonu dodania domieszki 200 9.6. Roboczy skład betonu – recepta robocza 201 10. Projektowanie betonów klas od C25/30 do C45/50 203 10.1. Uwagi wstępne 203 10.2. Wymagania dotyczące składników betonu 203 10.3. Charakterystyka zaczynu 204 10.4. Dobór uziarnienia kruszywa 204 10.5. Postępowanie przy projektowaniu 205 11. Projektowanie betonów wysokich klas ≥ C50/60 209 11.1. Wprowadzenie 209 11.2. Istota sposobu uzyskiwania betonów wysokich klas 209 11.3. Przykładowe składy betonów ustalone przez autora bądź zaczerpnięte z literatury krajowej 210 11.4. Szczególne właściwości BWW 211 11.5. Organizacyjne zasady postępowania w projektowaniu składu betonu (kompetencje kadry) 215 12. Projektowanie betonu, który będzie wykonywany w warunkach prymitywnych 217 12.1. Postępowanie zasadnicze 217 12.2. Informacje pomocnicze 218 13. Domieszki 221 13.1. Określenie 221 13.2. Podział 221 13.3. Ocena 221 13.4. Domieszki polepszające urabialność mieszanki betonowej 223 13.4.1. Domieszki upłynniające przez zwilżanie 225 13.4.2. Superplastyfikatory 226 13.4.3. Cel stosowania plastyfikatorów 229 13.5. Domieszki napowietrzające 231 13.6. Domieszki regulujące wiązanie 234 13.6.1. Domieszki opóźniające wiązanie 236 13.6.2. Domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie 236 13.7. Domieszki uszczelniające przeciw przenikaniu wody 239 13.8. Domieszki podwyższające mrozoodporność 240 13.9. Domieszki barwiące 241 13.10. Domieszki spulchniające 241 13.11. Inne domieszki 242 14. Dodatki 245 14.1. Dodatki pylaste 245 14.1.1. Popiół lotny jako dodatek 246 14.1.2. Żużel wielkopiecowy jako dodatek 249 14.1.3. Pył krzemionkowy jako dodatek 249 14.1.4. Mączki skalne jako dodatek 250 14.1.5. Bentonit jako dodatek 250 14.2. Dodatki okruchowe 251 14.3. Żywice syntetyczne jako dodatki 251 14.4. Dodatki uodporniające na oddziaływania mechaniczne 253 14.5. Dodatki kompleksowe 255 14.6. Projektowanie betonów z domieszkami i dodatkami 255 14.7. Uwagi technologiczne dotyczące domieszek i dodatków 256 15. Właściwości techniczne betonu 259 15.1. Określenia 259 15.2. Rodzaje właściwości 259 15.3. Wytrzymałość na ściskanie i jej kształtowanie 260 15.3.1. Czynniki składowe wytrzymałości betonu na ściskanie 260 15.3.2. Rodzaje przyczepności 260 15.3.3. Strefa stykowa zaczynu z kruszywem 261 15.3.4. Mechanizm i przebieg niszczenia próbki zgniatanej264 15.3.5. Wzór wytrzymałościowy Fereta 266 15.3.6. Określanie wytrzymałości 28-dniowej na podstawie wytrzymałości wcześniejszej 267 15.3.7. Rozwój wytrzymałości po 28 dniach 268 15.3.8. Rozwój wytrzymałości betonów klas ≥ C50/60 268 15.3.9. Wpływ kształtu i wielkości elementu na ocenę wytrzymałości 268 15.3.10. Wytrzymałość przy miejscowym docisku 270 15.3.11. Wytrzymałość przy ściskaniu wieloosiowym 270 15.3.12. Wytrzymałość w przypadku obciążeń pulsujących (dynamicznych) 271 15.3.13. Czynniki wpływające na chwilowe zmiany wytrzymałości na ściskanie 271 15.3.14. Wpływ temperatury 272 15.3.15. Wpływ wilgoci 272 15.3.16. Wytrzymałość betonu w warunkach kriogenicznych 274 15.4. Wytrzymałość na rozciąganie 274 15.4.1. Badanie na osiowe rozciąganie (ft) 275 15.4.2. Badanie na zginanie (fg) 276 15.4.3. Badanie na łupanie (fł) 276 15.4.4. Współzależność wielkości ft, fg i fł 276 15.5. Specjalne właściwości wytrzymałościowe 277 15.5.1. Wytrzymałość na skręcanie (fskr) 277 15.5.2. Wytrzymałość na ścinanie (fτ) 277 15.5.3. Wytrzymałość udarowa (fu) 278 15.5.4. Odporność na ścieranie 278 15.5.5. Odporność na wysoką temperaturę 279 15.5.6. Przyczepność do stali 279 15.6. Odkształcalność 281 15.6.1. Skurcz 281 15.6.2. Skurcz karbonizacyjny 287 15.6.3. Odkształcalność termiczna 287 15.6.4. Odkształcenia pod rosnącym obciążeniem 289 15.7. Moduł sprężystości E 291 15.8. Naprężenia krytyczne 294 15.9. Pełzanie 295 15.9.1. Zjawiska zachodzące w strukturze betonu przy pełzaniu 296 15.9.2. Przebieg pełzania 297 15.9.3. Czynniki wpływające na wielkość pełzania 298 15.9.4. Rzeczywista wielkość pełzania 298 15.9.5. Wskaźnik pełzania (φp) 298 15.10. Właściwości fizyczne 300 15.10.1. Porowatość 300 15.10.2. Nasiąkliwość 306 15.10.3. Wodoszczelność 307 15.10.4. Mrozoodporność 308 15.10.5. Przewodność cieplna 309 15.11. Odporność na wpływ środowisk chemicznie agresywnych 309 15.11.1. Typy korozji i ich objawy 310 15.11.2. Postać środowiska agresywnego 310 15.11.3. Opis rodzajów agresywności 310 15.11.4. Ogólny opis środowiska agresywnego 312 15.11.5. Klasy środowiska i stąd klasy ekspozycji 313 15.12. Zestawienie czynników wpływających na właściwości betonu 315 16. Istota badań technicznych betonu 319 16.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie na próbkach normowych 319 16.2. Badania wytrzymałości na ściskanie betonu w elemencie lub w konstrukcji 320 16.3. Badanie skurczu 321 16.4. Badanie modułu sprężystości E 322 16.5. Badanie pełzania 322 16.6. Badania wodoszczelności 323 16.7. Badanie nasiąkliwości 323 16.8. Uwagi dodatkowe 323 17. Wykonywanie betonu 325 17.1. Przyjmowanie i magazynowanie składników 326 17.2. Dozowanie składników 327 17.3. Mieszanie składników 329 17.4. Transport mieszanki betonowej 333 17.4.1. Środki transportu bliskiego 333 17.4.2. Środki transportu dalekiego 334 17.4.3. Transport pompowy 335 17.4.4. Transport metodą rynnową 338 17.5. Układanie i zagęszczanie 338 17.5.1. Sposób wprowadzania mieszanki do miejsca przeznaczenia 339 17.5.2. Sposób układania mieszanki betonowej 340 17.5.3. Metody rozprowadzania 343 17.5.4. Zasady zagęszczania 344 17.5.5. Dziobanie 346 17.5.6. Ubijanie 346 17.5.7. Wibrowanie 347 17.5.8. Prasowanie 354 17.5.9. Walcowanie 355 17.5.10. Utrząsanie 355 17.5.11. Wirowanie 356 17.5.12. Próżniowanie 356 17.5.13. Przerwy robocze przy betonowaniu 361 17.5.14. Samozagęszczanie 362 17.6. Pielęgnacja 363 17.6.1. Wprowadzenie 363 17.6.2. Wpływ oddziaływań mechanicznych 366 17.6.3. Praktyczne sposoby postępowania 366 17.6.4. Długość okresu pielęgnacji wilgotnej 367 17.7. Natryskiwanie 368 17.7.1. Systemy natryskiwania 369 17.7.2. Właściwości betonu natryskowego 369 17.8. Betonowanie pod wodą 371 17.8.1. Metoda Contractor 371 17.8.2. Metoda dwuetapowego betonowania 372 17.8.3. Betonowanie pojemnikami 374 17.8.4. Betonowanie w wąskich wykopach pod wodą 375 17.8.5. Betonowanie przez wypełnienie zatopionej powłoki z tworzywa sztucznego (folii) 375 17.8.6. Betonowanie z zastosowaniem bloków prefabrykowanych 375 17.8.7. Szczególny tryb postępowania 375 17.9. Sprawdzanie – ocena wykonywania i jakości betonu 375 17.9.1. Sprawdzanie składników (cementu, kruszywa i wody) 376 17.9.2. Sprawdzanie mieszanki betonowej 376 17.9.3. Sprawdzanie klasy betonu 376 17.9.4. Ocena poziomu wytwarzania mieszanki betonowej lub betonu stałego 377 17.10. Problem deskowania a jakość uzyskanego betonu 377 17.11. Betonowanie mieszanką samozagęszczalną 381 18. Wykonywanie betonu w zakładzie prefabrykacji 383 18.1. Charakterystyka postępowania 383 18.2. Przyspieszone dojrzewanie betonu 384 18.2.1. Ultrawibracja 385 18.2.2. Obróbka cieplna 385 18.2.3. Nagrzewanie w podwyższonej temperaturze 386 18.2.4. Nagrzewanie w wysokiej temperaturze > 60°C 387 18.2.5. Naparzanie 390 18.2.6. Autoklawizacja 390 18.2.7. Elektronagrzew 390 18.2.8. Sposoby nagrzewania pośredniego 391 18.2.9. Nagrzewanie energią promieni podczerwonych 392 18.2.10. Sposoby zwiększania efektywności nagrzewania 392 18.2.11. Sprawdzanie przebiegu nagrzewania 393 18.2.12. Pielęgnacja 394 19. Betonowanie w warunkach obniżonej temperatury 395 19.1. Charakterystyka warunków 395 19.2. Wpływ okresu chłodów na dojrzewanie betonu 396 19.3. Wpływ okresu mrozów na dojrzewanie betonu 396 19.4. Prowadzenie robót betonowych w zimie 398 19.4.1. Podstawowe zasady wpływające na postępowanie 398 19.4.2. Metody postępowania 398 19.4.3. Metoda modyfikacji wykonywania mieszanki betonowej 398 19.4.4. Metoda zachowania ciepła 402 19.4.5. Metoda nagrzewania betonu 403 19.4.6. Metoda cieplaków 404 19.5. Agregaty grzewcze 405 20. Beton cementowy specjalny 407 20.1. Beton hydrotechniczny 407 20.1.1. Podział konstrukcji hydrotechnicznych mających wpływ na dobór składu betonu 409 20.1.2. Jakość betonu hydrotechnicznego 409 20.1.3. Skład mieszanek betonowych 410 20.1.4. Techniki betonowania 410 20.2. Beton wodoszczelny 411 20.3. Beton przewidziany do pracy w środowisku chemicznie agresywnym 413 20.4. Beton kwasoodporny 414 20.5. Beton o podwyższonej odporności na ścieranie 414 20.6. Betony z dodatkiem składnika włóknistego (fibrobetony) 415 20.7. Beton cementowy do nawierzchni drogowych 417 20.8. Beton cementowy do nawierzchni lotniskowych 420 20.9. Beton ciężki jako beton ochronny przed promieniowaniem aktywnym 422 20.10. Betony żaroodporne i ogniotrwałe 423 20.10.1. Pojęcia 423 20.10.2. Betony na cemencie portlandzkim 425 20.10.3. Betony na cemencie glinowym 426 20.10.4. Betony na szkle wodnym 426 20.11. Beton architektoniczny 427 20.12. Geobeton 430 20.13. Beton chudy 431 20.14. Beton polimerowo-cementowy 431 20.14.1. Podstawowe właściwości spoiwa polimerowego 431 20.14.2. Beton cementowy impregnowany polimerami 432 20.14.3. Beton polimerowo-cementowy 432 20.15. Beton samozagęszczony 434 20.16. Betony szczególne 435 21. Betony bezcementowe 437 21.1. Beton polimerowy 437 21.2. Beton żużlowo-alkaliczny 439 21.3. Beton bitumiczny 439 21.4. Gipsobeton 441 21.5. Beton sylikatowy 441 21.6. Inne przypadki 442 22. Beton lekki 443 22.1. Klasyfikacja 443 22.2. Kruszywo do betonów lekkich 445 22.2.1. Kruszywa sztuczne 445 22.2.2. Charakterystyka struktury ziaren 446 22.2.3. Zasada produkcji kruszyw ziarnowych 447 22.2.4. Właściwości fizyczne kruszyw sztucznych 448 22.2.5. Wymagania techniczne dla kruszyw sztucznych 449 22.3. Kruszywa skalne do betonów lekkich 451 22.4. Mikrokruszywa zwane inaczej mikrowypełniaczami 451 22.5. Kruszywa organiczne 451 22.6. Beton lekki kruszywowy 452 22.6.1. Składniki betonów 452 22.6.2. Dobór składu betonu zwartego 452 22.6.3. Dobór składu betonu półzwartego 457 22.6.4. Dobór składu betonu jamistego 457 22.6.5. Technologia wykonywania 458 22.6.6. Właściwości betonów kruszywowych 458 22.6.7. Możliwość przewidywania wytrzymałości lekkiego betonu kruszywowego klas do LC16/18 460 22.6.8. Badania 461 22.7. Betony komórkowe (mikrokruszywowe) 462 22.7.1. Istota betonu mikrokruszywowego 462 22.7.2. Rodzaje betonów 462 22.7.3. Właściwości fizykomechaniczne 463 22.7.4. Zastosowanie 464 22.8. Betony na kruszywie organicznym 464 22.8.1. Rodzaje i właściwości 464 22.8.2. Problemy wykonawcze 465 22.9. Szczególne typy betonu lekkiego 466 23. Zasady napraw betonu w konstrukcji 469 23.1. Ogólna charakterystyka 469 23.2. Zasady naprawy chłodni kominowych 472 24. Uzupełnienia 477 24.1. Specyfikacja składu betonu 477 24.1.1. Podstawowe wymagania dotyczące składu betonu 477 24.1.2. Uwagi do projektowania betonu z uwzględnieniem jego trwałości 479 24.1.3. Dobór podstawowych składników 480 24.2. Klasy ekspozycji betonu związane z oddziaływaniem środowiska 481 24.2.1. Wymagania wynikające z klas ekspozycji 485 24.2.2. Spełnienie wymagań 485 24.3. Kontrola produkcji betonu 486 24.4. Stosowanie dodatków 487 24.4.1. Postanowienia ogólne 487 24.4.2. Współczynnik k dodatków typu II 487 24.4.3. Pojęcie równoważnych właściwości użytkowych betonu 488 24.5. Stosowanie domieszek 489 24.6. Dostawa mieszanki betonowej 489 24.7. Kontrola zgodności i kryteria zgodności 490 25. Aktualne kierunki rozwoju technologii betonu 493 26. Załączniki 494 I. Literatura 494 II. Wykaz tablic 496 III. Ważniejsze daty dotyczące historii rozwoju betonu 499 IV. Zestawienie ciekawszych informacji na temat szkół zajmujących się nauką o betonie 500 V. Etapy rozwoju betonu w ujęciu autora książki 501 VI. 10 podstawowych stwierdzeń o betonie według autora książki 502 VII. Określenia 502 Od autora – zamiast posłowia 507
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

510906629 pon.-pt. 9-16
biuro@ebook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.