Dodano produkt do koszyka

Diagnostyka konstrukcji żelbetowych, t. 1 Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali

Diagnostyka konstrukcji żelbetowych, t. 1 Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali

Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych!

Pierwsza część 2-tomowego, kompleksowego podręcznika poświęconego diagnostyce konstrukcji żelbetowych. Przedstawiono w nim podstawowe zasady i metody badawcze przeprowadzania diagnostyki żelbetu zgodnie z zaleceniami Eurokodów i norm krajowych.

Opisano metody umożliwiające określenie:

  • wytrzymałości betonu metodami nieniszczącymi, mało niszczącymi i niszczącymi,
  • ciężaru objętościowego i jednorodności betonu w konstrukcji,
  • wilgotności betonu badanego elementu,
  • szerokości i głębokości zarysowań betonu,
  • wewnętrznych wad struktury konstrukcji,
  • lokalizacji i średnicy zbrojenia oraz grubości otuliny betonowej,
  • wytrzymałości stali,
  • wymiarów, deformacji i przemieszczeń obiektu lub elementu.

Podano przykłady każdego z omawianych typów badań zawierające opis techniki pomiaru i sposobu analizy oraz interpretację uzyskanych wyników. Szczegółowo omówiono urządzenia badawcze dostępne w kraju i na świecie. Książkę zilustrowano rysunkami, schematami badań i fotografiami urządzeń.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów budownictwa, inżynierii lądowej i architektury oraz inżynierów praktyków i rzeczoznawców budowlanych.

Cena: 79.00 zł 69.00

ebook

Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Tytuł
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych, t. 1
Podtytuł
Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali
Autorzy
Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-16103-3
Rok wydania
2010 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
658
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie XI 1. Metodyka diagnostyki 1 1.1. Ogólne zasady diagnostyki konstrukcji żelbetowych 1 1.1.1. Typy diagnostyki żelbetowych obiektów budowlanych 1 1.1.2. Metody oceny stanu konstrukcji 4 1.2. Wiarygodność wyników badań 10 1.2.1. Niezawodność i niepewność badań 10 1.2.2. Sposoby wyznaczania niepewności wyników badań nieniszczących in situ 12 1.3. Metody opracowywania wyników badań 18 1.3.1. Podstawowe definicje 18 1.3.2. Rozkłady statystyczne wyników badań 19 1.3.3. Metoda najmniejszych kwadratów i regresja liniowa 25 Literatura do rozdziału 1 31 2. Pomiary geometrii konstrukcji 32 2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji 32 2.1.1. Metodyka pomiaru 32 2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych 33 2.1.3. Stosowany sprzęt 35 2.2. Pomiary geodezyjne konstrukcji 37 2.2.1. Pomiar przemieszczeń poziomych 38 2.2.2. Pomiar przemieszczeń pionowych 40 2.2.3. Stosowany sprzęt 43 2.3. Fotogrametria 43 2.3.1. Podstawy metody 43 2.3.2. Metodyka pomiaru 45 2.3.3. Opracowanie wyników badań 47 2.3.4. Stosowany sprzęt 48 2.4. Trójwymiarowa identyfikacja obiektu 48 2.4.1. Podstawy metody 49 2.4.2. Metodyka i dokładność pomiaru 49 2.4.3. Opracowanie wyników 50 2.4.4. Stosowany sprzęt 51 2.5. Przykłady pomiarów 56 Przykład 1. Bezpośredni pomiar nachylenia posadzki przemysłowej 56 Przykład 2. Pomiar geodezyjny ugięć stropu 57 Literatura do rozdziału 2 59 3. Zarysowania konstrukcji z betonów konstrukcyjnych 61 3.1. Przyczyny zarysowań 63 3.2. Rodzaje zarysowań 67 3.3. Zarysowania rożnych elementów konstrukcji 70 3.3.1. Belki 71 3.3.2. Płyty jednokierunkowo zbrojone 75 3.3.3. Płyty krzyżowo zbrojone 78 3.3.4. Ustroje płytowo-słupowe 79 3.3.5. Tarcze 83 3.3.6. Krótkie wsporniki słupowe i belkowe 86 3.3.7. Słupy 87 3.4. Metody określania szerokości rys 91 3.4.1. Pomiar mikrorys 91 3.4.2. Pomiar szerokości rys w warunkach laboratoryjnych i in situ 94 3.4.3. Pomiar szerokości rys podpowierzchniowych 97 3.5. Sposoby określania głębokości (zasięgu) zarysowań 99 3.6. Monitoring zarysowań 101 Literatura do rozdziału 3 112 4. Obciążenia próbne konstrukcji 116 4.1. Rodzaje obciążeń próbnych 116 4.1.1. Nieniszczące obciążenia próbne 117 4.1.2. Praktyczne wskazówki prowadzenia nieniszczących obciążeń próbnych 129 4.1.3. Niszczące obciążenia próbne 132 4.2. Przykłady badań 135 Przykład 1. Obciążenia nieniszczące 135 Przykład 2. Obciążenia niszczące 140 Literatura do rozdziału 4 143 5. Określenie wytrzymałości betonu 145 5.1. Badania niszczące betonu 147 5.1.1. Pobieranie i przygotowywanie próbek 147 5.1.2. Przeprowadzenie badań i określenie wytrzymałości betonu na ściskanie 152 5.1.3. Określenie klasy betonu na podstawie badań próbek rdzeniowych 161 5.1.4. Określenie wytrzymałości charakterystycznej betonu na podstawie badań próbek rdzeniowych 167 5.1.5. Przykłady 170 5.2. Sklerometryczne badania nieniszczące betonu 175 5.2.1. Podstawy metody 175 5.2.2. Wpływ wybranych czynników na wielkości pomiarowe 179 5.2.3. Warunki pomiarów 187 5.2.4. Opracowanie wyników badań 191 5.2.5. Skalowanie przyrządów i określenie wytrzymałości na ściskanie 192 5.2.6. Stosowany sprzęt 204 5.2.7. Przykład 211 5.3. Określanie wytrzymałości betonu metodą pull-out 220 5.3.1. Podstawy metody 220 5.3.2. Wpływ wybranych czynników na wyniki badań 232 5.3.3. Zależności korelacyjne 234 5.3.4. Skalowanie przyrządów i określenie wytrzymałości na ściskanie 237 5.3.5. Stosowany sprzęt 246 5.3.6. Przykład 253 5.4. Badania ultradźwiękowe 257 5.4.1. Podstawy metody ultradźwiękowej 259 5.4.2. Zależność między wytrzymałością betonu a prędkością ultradźwięku 272 5.4.3. Wpływ wybranych czynników na prędkość ultradźwięku 274 5.4.4. Warunki techniczne badań 279 5.4.5. Opracowanie wyników badań 282 5.4.6. Skalowanie przyrządów i określenie wytrzymałości na ściskanie 284 5.4.7. Stosowany sprzęt 299 5.4.8. Przykłady 307 Literatura do rozdziału 5 319 6. Określanie gęstości, wilgotności i składu stwardniałego betonu 325 6.1. Metoda suszarkowo-wagowa 325 6.1.1. Oznaczanie gęstości stwardniałego betonu 325 6.1.2. Określanie wilgotności betonu 332 6.2. Metody chemiczne oznaczania wilgotności 335 6.2.1. Szacowanie wilgotności metodą papierków wskaźnikowych 335 6.2.2. Badanie wilgotności betonu metodą karbidową (CM) 336 6.3. Metody elektryczne określania wilgotności 340 6.3.1. Właściwości elektryczne betonu 340 6.3.2. Badanie wilgotności na podstawie pomiaru rezystywności 345 6.3.3. Metoda dielektryczna określania wilgotności betonu 349 6.3.4. Metoda mikrofalowa badania wilgotności betonu 354 6.3.5. Aparatura do badań wilgotności metodami elektrycznymi 356 6.4. Badanie gęstości i wilgotności betonu metodami radiologicznymi 362 6.4.1. Przenikanie przez beton promieniowania T i X 362 6.4.2. Badanie gęstości metodą radiometryczną 368 6.4.3. Określanie wilgotności metodą radiometryczną 375 6.5. Określanie składu stwardniałego betonu 376 6.5.1. Pobieranie próbek do badań 377 6.5.2. Metoda szacunkowa 379 6.5.3. Metody chemiczne 386 6.5.4. Metoda granulometryczna 394 6.5.5. Metody oparte na oznaczaniu gęstości betonu i jego składników 394 6.5.6. Metody radiologiczne 398 6.5.7. Metoda mikroskopowa 399 6.5.8. Metody kompleksowe 400 6.6. Przykłady badań 402 Przykład 1. Oznaczanie wilgotności betonu metodą suszarkowo-wagową 402 Przykład 2. Badania wilgotności keramzytobetonu metodą dielektryczną 403 Przykład 3. Badania wilgotności elementów z betonu zwykłego metodą dielektryczną 404 Przykład 4. Określanie wilgotności ścian prefabrykowanych metodą dielektryczną 404 Przykład 5. Określanie wilgotności materiałów budowlanych metodą mikrofalową 406 Przykład 6. Badanie podciągania kapilarnego metodą mikrofalową 408 Przykład 7. Określanie wilgotności muru metodą mikrofalową 409 Przykład 8. Badania wilgotności betonu metodą radarową 410 Przykład 9. Badania gęstości objętościowej metodą rozproszonego promieniowania jonizującego 411 Przykład 10. Określanie gęstości mieszanki betonowej metodą radiometryczną 412 Przykład 11. Badania wilgotności betonu lekkiego metodą radiometryczną 414 Przykład 12. Oznaczanie składu stwardniałego betonu metodą szacunkową 415 Przykład 13. Określanie składu stwardniałego betonu zawierającego kruszywo z wapnia 417 Przykład 14. Badanie składu betonu metodą granulometryczną 417 Przykład 15. Oznaczanie składu stwardniałego betonu metodą mikroskopową 419 Literatura do rozdziału 6 421 7. Lokalizacja wad w betonie 424 7.1. Badania wizualne 424 7.1.1. Istotność wizualnej oceny konstrukcji 424 7.1.2. Ogólne zalecenia dotyczące prowadzenia badań wizualnych 425 7.1.3. Aparatura wspomagająca wizualną ocenę konstrukcji 429 7.2. Metoda ultradźwiękowa 431 7.2.1. Propagacja fal sprężystych w betonie 432 7.2.2. Sposoby określania nieciągłości struktury betonu metodą ultradźwiękową 438 7.2.3. Stosowany sprzęt 442 7.3. Metoda młoteczkowa 446 7.3.1. Podstawy teoretyczne metody młoteczkowej 446 7.3.2. Stosowany sprzęt 454 7.4. Metoda termograficzna 457 7.4.1. Podstawy aktywnej termografii podczerwieni 457 7.4.2. Termografia impulsowa 463 7.4.3. Termografia modulacyjna 466 7.4.4. Termografia impulsowo-fazowa 468 7.4.5. Wibrotermografia 470 7.4.6. Detektory podczerwieni 472 7.5. Przykłady badań 477 Przykład 1. Badania elementów betonowych metodą ultradźwiękową 477 Przykład 2. Określanie przyczepności powłok polimerowych do podkładów metodą ultradźwiękową 479 Przykład 3. Badania metodą młoteczkową grubości kopuły żelbetowej przy dostępie jednostronnym 483 Przykład 4. Badania stanu ścian kanału żelbetowego metodą młoteczkową 484 Przykład 5. Wykrywanie nieciągłości betonu metodą młoteczkową 487 Przykład 6. Badanie modelowe stanu iniekcji kanałów kablowych metodą młoteczkową 489 Przykład 7. Wykorzystanie metody młoteczkowej do wykrywania rozwarstwień między elementami betonowymi 491 Przykład 8. Wykrywanie zarysowań metodą termografii podczerwieni 492 Przykład 9. Badania modelowe stanu iniekcji kanałów kablowych metodą termografii podczerwieni 493 Przykład 10. Wykrywanie nieciągłości struktury betonu metodą termografii impulsowo-fazowej 496 Literatura do rozdziału 7 498 8. Lokalizacja zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych 501 8.1. Metoda elektromagnetyczna 501 8.1.1. Podstawy metody elektromagnetycznej 503 8.1.2. Kalibracja urządzeń i metodyka pomiaru 511 8.1.3. Dokładność metody i interpretacja wyników 514 8.1.4. Stosowany sprzęt 519 8.1.5. Przykłady badań 543 8.2. Metoda radarowa 551 8.2.1. Podstawy metody radarowej 552 8.2.2. Metodyka pomiaru 561 8.2.3. Dokładność metody i interpretacja wyników 563 8.2.4. Stosowany sprzęt 565 8.3. Metoda radiologiczna 573 8.3.1. Podstawy metody radiograficznej 574 8.3.2. Metodyka pomiaru 585 8.3.3. Stosowany sprzęt 593 8.4. Metoda ultradźwiękowa 596 8.4.1. Podstawy metody 596 8.4.2. Metodyka pomiaru i stosowany sprzęt 601 8.5. Urządzenia hybrydowe 601 Literatura do rozdziału 8 602 9. Określenie wytrzymałości stali zbrojeniowej 608 9.1. Badanie stali w odkrywkach 608 9.1.1. Wykonywanie odkrywek zbrojenia 608 9.1.2. Określanie gatunku stali na podstawie użebrowania prętów 609 9.1.3. Określanie producenta stali na podstawie użebrowania zbrojenia 635 9.2. Pobieranie próbek i badania wytrzymałościowe 637 9.2.1. Miejsca i sposób pobierania próbek 637 9.2.2. Badania cech mechanicznych 638 9.2.3. Badania chemiczne 653 9.3. Przykłady badań 654 Przykład 1. Określenie gatunku stali na podstawie użebrowania i daty wzniesienia obiektu 654 Przykład 2. Próba rozciągania prętów pobranych z konstrukcji 655 Literatura do rozdziału 9 656
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

510906629 pon.-pt. 9-16
biuro@ebook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.