Dodano produkt do koszyka

Genetyka medyczna i molekularna

Genetyka medyczna i molekularna

Jerzy Bal

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Pobierz fragment

Książka prezentuje szeroki zakres wiedzy z zakresu genetyki człowieka i zastosowań biologii molekularnej w medycynie. Przedstawione są w niej ważne działy medycyny, w których istotną rolę odgrywa analiza genomu w tym analiza kwasów nukleinowych, dziedziczność, zmienność osobnicza w konfrontacji ze środowiskiem. Tematyka ta, mimo niewątpliwych osiągnięć pozostanie wyzwaniem dla nauki i jej laboratoryjnych zastosowań na najbliższe dziesięciolecia. Publikacja jest kontynuacją czterech kolejnych wydań książki „Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej”.
Nowe wydanie obejmuje między innymi:
podstawy genetyki i genomiki, zasady dziedziczenia i podstawy zmienności, regulację epigenetyczną, podstawy epidemiologii chorób genetycznie uwarunkowanych, mechanizmy powstawania różnorodności genetycznej w populacji ludzkiej, metody i narzędzia analizy molekularnej, rolę bioinformatyki w analizie genetycznej, genetykę metabolizmu ksenobiotyków – farmakogenetykę i nutrigenetykę, diagnostykę molekularną chorób genetycznie uwarunkowanych (aberracje chromosomowe, choroby monogenowe, kompleksowe, mitochondrialne), podstawy patologii molekularnej chorób dziedzicznych, podstawy onkologii i choroby nowotworowe, leczenie, poradnictwo genetyczne i profilaktykę chorób genetycznie uwarunkowanych, zastosowania biologii molekularnej w medycynie sadowej i w diagnostyce chorób infekcyjnych i inwazyjnych, podstawy biotechnologii dokumenty z praktyki laboratorium genetycznego. Ważnym zagadnieniem poruszonym w książce, a niespotykanym w innych tego typu podręcznikach, są prawne i społeczne dylematy współczesnej genetyki.
Książka adresowana do szerokiego grona odbiorców: studentów medycyny, farmacji, biologii, biotechnologii, inżynierii genetycznej; pracowników naukowych, doktorantów, lekarzy specjalizujących się w genetyce klinicznej i laboratoryjnej genetyce medycznej, lekarzy wszystkich specjalności zainteresowanych genetyką człowieka i badaniami diagnostycznymi chorób genetycznie uwarunkowanych; diagnostów laboratoryjnych, pracowników firm farmaceutycznych, a także wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu genetyki człowieka.

Cena: 129.00 zł 112.00

ebook

Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Tytuł
Genetyka medyczna i molekularna
Autor
Jerzy Bal
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-011-9263-1
Rok wydania
2017 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
604
Format
pdf
Spis treści
I. Zakres zastosowań diagnostyki molekularnej w medycynie Jerzy Bal, Tadeusz Mazurczak 1 II. Podstawy genetyki i genomiki Jerzy Bal, Ewa Bocian 5 II.1. Podstawy genetyki molekularnej 5 II.1.1. Kwas deoksyrybonukleinowy i jego replikacja 5 II.1.2. Odczytywanie informacji genetycznej 6 II.1.3. Regulacja ekspresji 11 II.1.3.1. Wyciszanie ekspresji genu 12 II.1.3.2. Piętnowanie genomowe 13 II.1.4. Gen 13 II.1.5. Świat RNA 14 II.2. Genom człowieka 15 II.2.1. Genomika 15 II.2.2. Struktura genomu 16 II.2.3. Kariotyp 18 II.2.3.1. Struktura chromosomu 19 II.2.3.2. Mitoza 21 II.2.3.3. Mejoza 22 II.3. Zmienność i dziedziczność 24 II.3.1. Mutacje 24 II.3.1.1. Mutacje dynamiczne 25 II.3.2. Aberracje chromosomowe 27 II.3.3. Polimorfizm 33 II.3.4. Relacje genotyp–fenotyp 35 II.3.4.1. Recesywność i dominacja 38 II.3.4.2. Antycypacja 38 II.3.5. Priony 39 III. Uwarunkowania genetyczne chorób dziedzicznych Jerzy Bal, Tadeusz Mazurczak 44 III.1. Dziedziczenie autosomalne recesywne 44 III.2. Dziedziczenie autosomalne dominujące 45 III.3. Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X 46 III.4. Dziedziczenie wieloczynnikowe 46 III.5. Dziedziczenie mitochondrialne 49 IV. Genetyczna różnorodność współczesnych populacji ludzkich Patrycja Daca-Roszak, Ewa Ziętkiewicz 52 IV.1. Mechanizmy powstawania różnorodności genetycznej 52 IV.1.1. Mutacje i rodzaje markerów 52 IV.1.2. Dryf genetyczny 54 IV.1.3. Wpływ demografii na różnorodność populacji 54 IV.2. Badanie historii populacji 55 IV.2.1. Ocena poziomu różnorodności populacji i efektywna wielkość populacji 55 IV.2.2. Ocena relacji miedzy populacjami 56 IV.2.3. Metody koalescencyjne w badaniach ewolucji sekwencji i ocenie wieku mutacji 56 IV.2.4. Analiza nierównowagi sprzężeń 57 IV.3. Ewolucja Homo s. sapiens w świetle danych genetycznych 58 IV.3.1. Modele teoretyczne 58 IV.3.2. Różnorodność nukleotydowa i efektywna wielkość macierzystej populacji 59 IV.3.3. Struktura genetyczna gatunku 59 IV.3.4. Rozmieszczenie różnorodności w populacjach kontynentalnych 59 IV.3.5. Wiek macierzystej populacji i datowanie ekspansji demograficznej H. s. sapiens 60 IV.3.6. Model asymilacji 61 IV.3.7. Procesy migracji i kolonizacja świata 62 IV.3.8. Efekty założyciela w populacjach ludzkich 63 IV.3.9. Problematyka interpretacji różnorodności genetycznej ewolucji człowieka 64 IV.4. Analiza archaicznego DNA 64 IV.4.1. Problemy metodyczne 65 IV.4.2. Analiza archaicznych form Homo sapiens 65 IV.4.3. Analiza procesów kolonizacji 66 IV.4.4. Prehistoryczne migracje w Europie 66 IV.5. Różnorodność genetyczna populacji w zastosowaniach praktycznych 67 IV.5.1. Populacyjne różnice częstości alleli w praktyce medycznej 67 IV.5.2. Genetyczny profil populacji a mapowanie asocjacyjne w chorobach złożonych 68 IV.5.3. Określanie przynależności populacyjnej i pochodzenia osób – zastosowanie w medycynie sądowej 68 IV.6. Kierunki dalszych badań 70 V. Prawo a dylematy współczesnej genetyki Marek Safian, Leszek Bosek 73 V.1. Standardy europejskie 74 V.1.1. Kilka uwag prawnoporównawczych 74 V.1.2. Unia Europejska 79 V.1.3. Stanowisko Rady Europy 82 V.1.4. Regulacje zawarte w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny 83 V.1.4.1. Zakaz dyskryminacji 83 V.1.4.2. Prawo do wolności w sferze badań naukowych wobec genomu ludzkiego. Dopuszczalność dokonywania interwencji na ludzkim genomie (zmian w genomie) 83 V.1.4.3. Ochrona prywatności i autonomii jednostki. Dopuszczalność przeprowadzania genetycznych testów prognozujących 85 V.1.4.4. Zakaz dokonywania selekcji płci. Autonomia 86 V.1.5. Postanowienia protokołu dodatkowego o zakazie klonowania 86 V.1.6. Postanowienia protokołu dodatkowego o testach genetycznych 87 V.2. Standardy powszechne 90 V.3. Założenia do dalszej ewolucji regulacji prawnych 91 V.4. Stan obecny według prawa polskiego 92 VI. Metody analizy genomu 101 VI.1. Metody badania kwasów nukleinowych Jerzy Bal, Joanna Wiszniewska, Wojciech Wiszniewski 101 VI.1.1. Techniki analizy DNA 101 VI.1.1.1. Enzymy restrykcyjne 101 VI.1.1.2. Klonowanie DNA 102 VI.1.1.3. Hybrydyzacja 103 VI.1.1.4. Powielanie fragmentu DNA 106 VI.1.1.5. Sekwencjonowanie DNA 108 VI.1.1.6. Redagowanie DNA 111 VI.1.2. Identyfikacja mutacji 113 VI.1.3. Mapowanie i identyfikacja genów 117 VI.2. Metody analizy cytogenetycznej i cytogenetyki molekularnej Ewa Bocian 119 VI.2.1. Oznaczanie kariotypu 119 VI.2.1.1. Techniki hodowli komórkowych 120 VI.2.2. Metody analizy chromosomów 120 VI.2.2.1. Analiza prążkowa 122 VI.2.2.2. Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ FISH 127 VI.2.2.3. Porównawcza hybrydyzacja genomowa 131 VI.2.3. Identyfikacja chromatyny płciowej 136 VI.3. Bioinformatyka 137 VI.3.1. Bazy danych i narzędzia bioinformatyczne Paweł Siedlecki 137 VI.3.1.1. Bazy danych 137 VI.3.1.2. Struktura i wizualizacja makromolekuł 144 VI.3.1.3. Interaktory białkowe 147 VI.3.1.4. Bazy literatury naukowej 148 VI.3.1.5. Przegląd wybranych narzędzi bioinformatycznych 150 VI.3.2. Sekwencjonowanie następnej generacji Tomasz Gambin 155 VI.3.2.1. Formaty danych 157 VI.3.2.2. Potok przetwarzania danych z NGS 159 VI.3.2.3. Kontrola jakości 163 VI.3.2.4. Interpretacja i raportowanie wyników 165 VII. Aspekty kliniczne aberracji chromosomowych Ewa Bocian, Tadeusz Mazurczak 171 VII.1. Wskazania do analizy kariotypu 173 VII.2. Zespoły niestabilności chromosomów 175 VII.3. Interpretacja kariotypu 176 VII.4. Kontrola jakości badań diagnostycznych w cytogenetyce klinicznej 178 VIII. Diagnostka molekularna 179 VIII.1. Strategia działania Jerzy Bal, Wojciech Wiszniewski, Joanna Wiszniewska 179 VIII.1.1. Badanie sposobu dziedziczenia się genu 180 VIII.1.2. Analiza mutacji 183 VIII.1.3. Poblemy diagnostyczne 191 VIII.2. Nieinwazyjna prenatalna diagnostyka molekularna Katarzyna Guz, Beata Nowakowska, Agnieszka Orzińska, Sylwia Rzońca 193 VIII.2.1. Wolne cyrkulujące płodowe kwasy nukleinowe 194 VIII.2.2. Markery dla wolnego płodowego DNA 195 VIII.2.3. Metody separacji i identyfikacji 196 VIII.2.4. Przykłady zastosowań NIPT 197 VIII.2.4.1. Identyfikacja płci płodu 197 VIII.2.4.2. Diagnostyka chorób autosomalnych 198 VIII.2.4.3. Identyfikacja aneuploidii oraz zmian strukturalnych chromosomów 199 VIII.2.4.4. Zastosowanie NIPT w badaniach konfliktów matczyno-płodowych 201 VIII.2.4.5. Zastosowanie łożyskowospecyficznych miRNA w diagnostyce wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu oraz stanu przedrzucawkowego 203 VIII.3. Testy genetyczne Jerzy Bal 204 IX. Choroby genetycznie uwarunkowane 207 IX.1. Immunogenetyka Barbara Lisowska-Grospierre, Alain Fischer 208 IX.1.1. Dziedziczne choroby układu odpornościowego 209 IX.1.1.1. Ciężki złożony niedobór odporności 209 IX.1.1.2. Funkcjonalne niedobory odporności limfocytów T 211 IX.1.1.3. Wadliwe różnicowanie lub funkcja limfocytów B 215 IX.1.1.4. Dziedziczne choroby autoimmunologiczne 215 IX.1.1.5. Choroby złożone 217 IX.1.2. Antygeny zgodności tkankowej Ewa Brojer, Katarzyna Guz, Jacek Nowak 218 IX.1.2.1. Funkcje i mechanizmy działania HLA 218 IX.1.2.2. Podłoże genetyczne antygenów HLA 220 IX.1.2.3. Polimorfizm HLA 222 IX.1.2.4. Zjawisko niezrównoważenia sprzężeń 223 IX.1.2.5. Metody oznaczania antygenów HLA 223 IX.1.2.6. Nazewnictwo antygenów HLA 225 IX.1.2.7. Zastosowanie i znaczenie badań antygenów HLA 225 IX.1.2.7.1. Transplantologia 227 IX.1.2.7.2. Transfuzjologia 230 IX.1.2.7.3. Rejestry 230 IX.1.2.8. HLA a występowanie chorób 231 IX.1.2.9. Antygeny krwinek czerwonych, płytek i granulocytów 233 IX.2. Choroby kompleksowe Jacek J. Pietrzyk 245 IX.2.1. Klasyfikacja 245 IX.2.2. Znaczenie populacyjne 245 IX.2.3. Genetyka populacyjna – metodyka 246 IX.2.3.1. Diagnoza fenotypowa 246 IX.2.3.2. Selekcja 246 IX.2.3.3. Analiza segregacyjna 247 IX.2.3.4. Analiza sprzężeniowa 248 IX.2.3.5. Analiza asocjacji 248 IX.2.4. Oszacowanie udziału czynników genetycznych i środowiskowych w etiologii chorób kompleksowych 250 IX.2.4.1. Modele dziedziczenia 251 IX.2.4.2. Odziedziczalność 251 IX.2.5. Identyfikacja genów głównych 252 IX.2.6. Wybrane przykłady chorób kompleksowych 255 IX.2.6.1. Astma alergiczna jako model choroby kompleksowej 255 IX.2.6.2. Choroba Hirschsprunga 256 IX.2.6.3. Cukrzyca typu I 256 IX.2.6.4. Wady cewy nerwowej 258 IX.2.6.5. Wady wrodzone serca 259 IX.2.7. Specyfika poradnictwa genetycznego w chorobach kompleksowych 261 IX.2.8. Aktualny stan badań w chorobach kompleksowych 262 IX.2.9. Przyszłe kierunki badań – oczekiwania i ograniczenia 262 IX.3. Choroby nowotworowe – aspekty molekularne Janusz A. Siedlecki 265 IX.3.1. Molekularne aspekty chorób nowotworowych 265 IX.3.1.1. Etapy karcynogenezy 267 IX.3.1.2. Zaburzenia w transmisji sygnałów wzrostu – onkogeny 270 IX.3.1.3. Utrata zdolności do rozpoznawania sygnałów antywzrostowych – geny supresorowe 274 IX.3.1.4. Zaburzenia w systemach naprawy DNA – geny stabilizacyjne 274 IX.3.1.5. Cykl komórkowy a transformacja nowotworowa 276 IX.3.1.5.1. Regulacja cyklu komórkowego 276 IX.3.1.5.2. Fosforylacja białek a cykl komórkowy 284 IX.3.1.5.3. Konsekwencje deregulacji cyklu komórkowego 286 IX.3.1.6. Zmiany epigenetyczne a transformacja nowotworowa 287 IX.3.1.7. Nabywanie nieograniczonego potencjału podziałowego a transformacja nowotworowa 290 IX.3.1.8. Transformacja nowotworowa a apoptoza 292 IX.3.1.9. Nabywanie zdolności do unaczynienia guza 294 IX.3.1.10. Nabywanie zdolności do tworzenia nacieków i przerzutów 296 IX.3.2. Diagnostyka molekularna 301 IX.3.2.1. Markery biochemiczne 301 IX.3.2.2. Markery genetyczne 302 IX.3.3. Znaczenie badań genetycznych w klinice 312 IX.4. Choroby nowotworowe – aspekty cytogenetyczne Janusz Limon, Magdalena Ratajska 313 IX.4.1. Białaczki i chłoniaki 313 IX.4.2. Lite guzy. Mięsaki 317 IX.4.3. Inne nowotwory 319 IX.4.4. Badanie predyspozycji genetycznych 320 IX.4.5. Poradnictwo genetyczne w zespołach dziedzicznej predyspozycji do nowotworów 321 IX.4.5.1. Dziedziczne raki piersi i jajnika 322 IX.4.5.2. Dziedziczny niepolipowaty rak jelita grubego 325 IX.4.6. Wskazania do badań molekularnych 326 IX.5. Choroby mitochondrialne Ewa Bartnik, Katarzyna Tońska 328 IX.5.1. Genom mitochondrialny 328 IX.5.2. Mutacje mitochondrialnego DNA 331 IX.5.3. Mutacje genomu jądrowego prowadzące do chorób mitochondrialnych 331 IX.5.4. Korelacje genotyp-fenotyp w chorobach mitochondrialnych 334 IX.5.5. Diagnostyka chorób mitochondrialnych 334 IX.5.6. Poradnictwo genetyczne w chorobach mitochondrialnych 337 IX.5.7. Leczenie chorób mitochondrialnych i strategie reprodukcyjne 337 IX.5.8. Polimorfizm mtDNA 338 IX.5.9. Mitochondria w chorobach nowotworowych 339 IX.5.10. Mitochondria a starzenie 339 X. Epigenetyka Monika Gos 342 X.1. Regulacja epigenetyczna 343 X.2. Mechanizmy regulacji epigenetycznej 344 X.2.1. Metylacja DNA 344 X.2.2. Modyfikacje kowalencyjne białek histonowych 346 X.2.3. Struktura chromatyny 346 X.2.4. Białka związane z regulacją ekspresji genów i przebudowaniem struktury chromatyny 349 X.2.5. Niekodujący RNA 349 X.3. Rodzicielskie piętnowanie genomowe 350 X.4. Zaburzenia procesów regulacji epigenetycznej jako przyczyna chorób dziedzicznych 352 X.4.1. Choroby związane z nałożeniem nieprawidłowego wzoru epigenetycznego 352 X.4.2. Choroby związane z defektem w genach kodujących modyfikatory epigenetyczne 364 X.5. Somatyczne zmiany epigenetyczne jako efekt konstytutywnego defektu genetycznego 371 X.6. Epigenetyczne zmiany somatyczne jako przyczyna chorób kompleksowych 371 X.6.1. Nowotwory 373 X.6.2. Demencja/otępienie 375 X.6.3. Choroby układu krążenia 376 X.7. Dziedziczenie międzypokoleniowe 376 XI. Genetycznie uwarunkowana zmienność osobnicza a współczesne problemy zdrowotne 379 XI.1. Farmakogenetyka Władysława A. Daniel 379 XI.1.1. Farmakogenetyka jako nowa dziedzina nauki 379 XI.1.2. Polimorfizm reakcji utleniania z udziałem cytochromu P450 381 XI.1.3. Polimorfizm reakcji sprzęgania 386 XI.1.3.1. N-acetylotransferaza 386 XI.1.3.2. S-transferaza glutationowa 387 XI.1.3.3. UDP-glukuronylotransferaza 387 XI.1.3.4. S-metylotransferaza tiopuryny 388 XI.1.4. Fenotypowanie 388 XI.1.4.1. Fenotypowanie w kierunku aktywności cytochromu P450 389 XI.1.4.2. Fenotypowanie w kierunku aktywności N-acetylotransferazy 2 390 XI.1.5. Kliniczne znaczenie farmakogenetyki 390 XI.1.6. Czy farmakogenetyka dotyczy jedynie enzymów metabolizujących leki? 393 XI.1.6.1. Polimorfizm transporterów leków 393 XI.1.6.2. Polimorfizm receptorów i transporterów neuroprzekaźników 393 XI.1.7. Farmakogenetyka i farmakogenomika a indywidualizacja farmakoterapii 395 XI.2. Nutrigenetyka Małgorzata Schlegel-Zawadzka 396 XI.2.1. Produkty żywnościowe, składniki pokarmowe, zwyczaje i nawyki żywieniowe 397 XI.2.2. Metodyka badań 397 XI.2.3. Interakcja składników diety i genów 400 XI.2.4. Fenotyp żywieniowy 400 XI.2.5. Indywidualizacja diety, zapobieganie chorobom dietozależnym 403 XI.2.6. Etyczne problemy a żywieniowe badania genetyczne 404 XII. Leczenie – praktyka i nadzieje 407 XII.1. Znaczenie terapii Jerzy Bal, Tadeusz Mazurczak 407 XII.2. Genetyczne choroby metaboliczne – możliwości leczenia Anna Tylki-Szymańska, Barbara Czartoryska 409 XII.2.1. Definicja choroby metabolicznej 409 XII.2.2. Przyczyny zaburzeń przemian metabolicznych 410 XII.2.3. Diagnostyka 411 XII.2.4. Możliwości lecznicze 411 XII.2.4.1. Działanie na poziomie metabolitu 412 XII.2.4.2. Działanie na poziomie zmutowanego enzymu 413 XII.2.4.3. Inne formy terapii 418 XII.2.5. Skuteczność leczenia – „choroby rzadkie” 418 XII.3. Terapia genowa chorób dziedzicznych Jerzy Bal 419 XII.3.1. Modele zwierzęce chorób dziedzicznych 420 XII.3.2. Przywrócenie utraconej funkcji – transfer genu 420 XII.3.3. Zablokowanie ekspresji 422 XII.3.4. Redagowanie DNA 423 XII.4. Terapia genowa chorób nowotworowych Janusz A. Siedlecki 423 XII.4.1. Supresja fenotypu nowotworowego 424 XII.4.2. Odpowiedź gospodarz–nowotwór 425 XII.4.3. Niszczenie komórek nowotworowych 425 XII.4.4. Ochrona komórek macierzystych 425 XII.4.5. Antyangiogenna forma terapii nowotworów 426 XII.5. Terapia – wzmocnienie genetyczne – predyspozycje Jerzy Bal 427 XIII. Poradnictwo genetyczne i profilaktyka chorób Tadeusz Mazurczak 429 XIII.1. Poradnictwo genetyczne 429 XIII.l.1. Definicja i cele poradnictwa genetycznego 430 XIII.1.2. Metodyka poradnictwa genetycznego 431 XIII.1.3. Aspekty psychologiczne poradnictwa genetycznego 434 XIII.2. Profilaktyka chorób genetycznych 438 XIV. Epidemiologia chorób genetycznie uwarunkowanych Anna Latos-Bieleńska 443 XIV.1. Częstość występowania chorób genetycznych w różnych okresach życia człowieka 443 XIV.2. Choroby genetyczne a choroby rzadkie. Rejestry chorób genetycznych 444 XIV.3. Epidemiologia poszczególnych rodzajów chorób genetycznych 445 XIV.3.1. Aberracje chromosomowe i choroby genomowe 445 XIV.3.2. Choroby uwarunkowane jednogenowo 446 XIV.3.3. Choroby uwarunkowane wielogenowo/wieloczynnikowo (choroby kompleksowe) 450 XIV.4. Epidemiologia wrodzonych wad rozwojowych 451 XV. Spektrum zastosowań biologii molekularnej 457 XV.1. Analiza DNA w genetyce sądowej Piotr Kozioł, Urszula Rogalla, Tomasz Grzybowski 457 XV.1.1. Badania genetyczne w ustalaniu ojcostwa 457 XV.1.1.1. Aspekty prawne 458 XV.1.1.2. Markery genetyczne w analizie ojcostwa 459 XV.1.1.3. Analiza polimorfizmu mikrosatelitarnego 461 XV.1.1.4. Analiza wyników w ekspertyzie dla sądu 463 XV.1.2. Badanie śladów biologicznych w sprawach kryminalnych 468 XV.1.2.1. Polimorfizm chromosomu Y 472 XV.1.2.2. Polimorfizm DNA mitochondrialnego 475 XV.1.2.3. Sekwencjonowanie następnej generacji w genetyce sądowej 478 XV.1.2.4. Badania predykcyjne 479 XV.1.2.5. Analiza pochodzenia biogeograficznego w genetyce sądowej 482 XV.1.3. Banki profili genetycznych 485 XV.2. Diagnostyka chorób infekcyjnych i inwazyjnych 486 XV.2.1. Podstawy diagnostyki molekularnej Norman J. Pieniążek 486 XV.2.1.1. Przykłady zastosowania 487 XV.2.1.2. Kontrola jakości 488 XV.2.1.3. Nowe czynniki infekcyjne 489 XV.2.1.4. Epidemiologia molekularna 492 XV.2.1.5. Prawny status molekularnych testów diagnostycznych 494 XV.2.2. Analiza genetyczna w bakteriologii i epidemiologii zakażeń bakteryjnych Janusz Fiett, Radosław, Izdebski, Marek Gniadkowski 494 XV.2.2.1. Strategie i obszary zastosowań analizy genetycznej 494 XV.2.2.2. Wykrywanie obecności bakterii w materiale klinicznym i środowisku 495 XV.2.2.3. Identyfikacja taksonomiczna 497 XV.2.2.4. Metody genetyczne w epidemiologii zakażeń bakteryjnych 499 XV.2.2.5. Wykrywanie i charakterystyka elementów genetycznych związanych z rozprzestrzenianiem, zjadliwością i lekoopornością bakterii 505 XV.2.2.6. Genomika bakterii i jej zastosowania 508 XV.2.2.7. Dostępność, przetwarzanie i wymiana danych 509 XV.2.3. Diagnostyka wirusów przenoszonych przez krew Ewa Brojer, Piotr Grabarczyk 511 XV.2.3.1. Wirusy wykrywane we krwi ludzkiej i ich znaczenie w transfuzjologii 511 XV.2.3.2. Molekularne badania przeglądowe u dawców krwi 511 XV.2.3.3. Metody i diagnostyka wirusologiczna 512 XV.3. Biotechnologia Józef Kapusta, Tomasz Pniewski 519 XV.3.1. Szczepionki 520 XV.3.1.1. Wykorzystanie bakteryjnego systemu ekspresji w produkcji szczepionek 522 XV.3.1.2. Otrzymywanie szczepionek w roślinach 524 XV.3.2. Indukcja tolerancji immunologicznej 531 XV.3.3. Wytwarzanie przeciwciał monoklonalnych 532 XV.3.3.1. Rośliny transgeniczne jako bioreaktor do wytwarzania przeciwciał monoklonalnych 532 XV.3.3.2. Przeciwciała monoklonalne a ochrona roślin 533 XV.3.4. Biotechnologia w pozyskiwaniu naturalnych farmaceutyków roślinnych 533 XV.3.5. Produkcja w roślinach związków biologicznie aktywnych, terapeutyków i nutraceutyków 536 XV.3.6. Zwierzęta transgeniczne w produkcji biofarmaceutyków 537 XV.3.7. Komórki macierzyste, medycyna regeneracyjna, klonowanie i terapia transplantacyjna 537 XV.3.8. Biotechnologia medyczna z perspektywy lat – nowe wyzwania 545 XVI. Słabość i siła genocentrycznej wizji biologii Andrzej Jerzmanowski 549 XVII. Uzupełnienia i załączniki Jerzy Bal, Ewa Bocian 557 XVII.1. Kod genetyczny 557 XVII.2. Przygotowanie materiału do badania 557 XVII.2.1. Pobranie krwi na izolację DNA 557 XVII.2.2. Pobranie krwi do badania cytogenetycznego 558 XVII.3. Nazewnictwo genów i mutacji 558 XVII.4. Ważniejsze osiągnięcia w genetyce i biologii molekularnej w latach 1953–2016 560 XVII.5. Słownik terminów 562 XVII.6. Przykłady wyników diagnostyki molekularnej 566 XVII.7. Deklaracja świadomej zgody 573 XVII.8. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny 574 XVII.9. Projekt Protokołu Dodatkowego do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny w sprawie zakazu klonowania istot ludzkich 581 XVII.10. Projekt komentarza do projektu Protokołu Dodatkowego w sprawie zakazu klonowania istot ludzkich 582 XVII.11. Protokół Dodatkowy do Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie o testach genetycznych dla celów zdrowotnych 583
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

510906629 pon.-pt. 9-16
biuro@ebook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.